Regulamin Gabinetu Kosmetologicznego Kosmotalia

 

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Gabinecie Kosmetologicznym Kosmotalia, ul. Gdańska 27 85-005 Bydgoszcz, zwany dalej „Gabinetem”.

2. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu, zwanego dalej „Zabiegiem”.

3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient i pracownik Gabinetu ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

 

 

§2

Klienci

 
1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 14 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

 

 

§3

Pracownicy

 
1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

3. Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

4. Pracownicy Gabinetu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.

5. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.

6. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

 

 

§4

Higiena i bezpieczeństwo

 
1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.

2. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

3. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany wykonywany jest w ustalonym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

5. W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

 

 

§5

Świadczenie usług kosmetycznych

 
1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

5. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.

6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

  

 

§6

Płatność

 
1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik Zabiegów jest dostępny w Internecie pod adresem: www.gabinetkosmetologicznykosmotalia.booksy.com

2. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, kartą, blikiem, blikiem na nr tel., bony podarunkowe.

3. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Gabinecie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

 

 

§7

Odpowiedzialność

 
1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

3. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Gabinetu.

5. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

 

 

§8

Rezerwacje


1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Gabinecie, telefonicznie lub poprzez stronę www lub aplikację booksy.

 

2. Klient zobowiązany jest do wpłacenia zadatku przy zapisie, 50% wartości ceny usługi (nie dotyczy: regulacja i/lub barwienie brwi, barwienie rzęs).

Gabinet Kosmetologiczny Kosmotalia

15 1240 5745 1111 0011 1221 4903

W tytule: imię, nazwisko i rodzaj usługi


3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie, odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem lub spóźnienie większe niż 15 minut (w przypadku gdy spóźnienie uniemożliwia wykonanie prawidłowo usługi), upoważnia Gabinet do zachowania wpłaconego zadatku.

4. Zmiana terminu wizyty powinna być z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Nie dostosowania się do tego czasu upoważnia Gabinet do zachowania wpłaconego zadatku.

5. W przypadku gdy zmiana terminu wizyty zostanie zrobiona wcześniej niż 24 godziny wpłacony zadatek przechodzi na nowy termin wykonania usługi. Rezerwacje terminu na usługi w Gabinecie powinny być przemyślane, wpłacony zadatek jest niezwracany.

6. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną ( w trakcie masażu lub zabiegów Gabinet jest zamknięty). Gabinet zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.

7. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

8. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

 

9. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 12 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

10. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

 

 

§9

Reklamacje

 
1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie formie paragonu.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Gabinecie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

4. W przypadku uznania reklamacji Gabinet dokona zwrotu ceny (lub jej części) Zabiegu lub wykona usługę poprawiającą efekt.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni.

6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości lub jej części. Gabinet zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

 

 

§10

Pozostałe postanowienia

 
1. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.

 

 

§11

Postanowienia końcowe

 
1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Gabinet lub Pracownicy.

2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Gabinecie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 18.09.2023 r.

 

 

logo 1